OCTOBER 4, 2020

Every time someone asks me for directions, I blindly point. First, I don’t know how to get there. Second, I want to teach the world a lesson: Don’t just trust good-looking people.
//
每次别人找我问路,我都瞎指的,第一是因为我根本不知道怎么走,第二是为了给世人一个教训:不要随便相信长得好看的人。
Měi cì biérén zhǎo wǒ wèn lù, wǒ dū xiā zhǐ de, dì yī shì yīnwèi wǒ gēnběn bù zhīdào zěnme zǒu, dì èr shì wèile gěi shìrén yīgè jiàoxùn: Bùyào suíbiàn xiāngxìn zhǎng dé hǎokàn de rén.
//
Mỗi thứ biệt nhân hoa ngã vấn lộ, ngã đô hạt chỉ đích, đệ nhất thị nhân vi ngã căn bản bất tri đạo chẩm ma tẩu, đệ nhị thị vi liễu cấp thế nhân nhất cá giáo huấn: Bất yếu tùy tiện tương tín trường đắc hảo khán đích nhân.
//
Mỗi lần ai đó hỏi đường, tôi đều chỉ đại, đầu tiên là bởi vì tôi không biết đi thế nào, thứ hai là dạy cho người ta một bài học: Không nên tùy tiện tin vào người đẹp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *