OCTOBER 31, 2020 – 2

You should love someone with 7 points, the remaining 3 points is for yourself.
//
爱人七分足矣,剩下三分爱自己。
Àirén qī fēn zú yǐ, shèng xià sān fēn ài zìjǐ.
//
Ái nhân thất phân túc hĩ, thặng hạ tam phân ái tự kỷ.
Bảy điểm là đủ để yêu một người, ba điểm còn lại để yêu chính mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *