OCTOBER 31, 2020 – 1

When we were young, we used toys as friends, and when we grew up, our friends used us as a toy.
//
小时候我们把玩具当朋友,长大了朋友把我们当玩具。
Xiǎoshíhòu wǒmen bǎ wánjù dāng péngyǒu, zhǎng dàle péngyǒu bǎ wǒmen dāng wánjù.
//
Tiểu thì hậu ngã môn bả ngoạn cụ đương bằng hữu, trường đại liễu bằng hữu bả ngã môn đương ngoạn cụ.
Khi còn nhỏ, chúng ta xem đồ chơi như bạn bè. Lớn lên, bạn bè coi chúng ta như đồ chơi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *