OCTOBER 31, 2020 – 1

Khi còn nhỏ, chúng ta xem đồ chơi như bạn bè. Lớn lên, bạn bè coi chúng ta như đồ chơi. ​​​​
//
小时候我们把玩具当朋友,长大了朋友把我们当玩具。
Xiǎoshíhòu wǒmen bǎ wánjù dāng péngyǒu, zhǎng dàle péngyǒu bǎ wǒmen dāng wánjù.
//
When we were young, we used toys as friends, and when we grew up, our friends used us as a toy. ​​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published.