OCTOBER 30, 2021

Tin vui, tin cực vui. Các bạn mê uống trà sữa nhưng lại sợ tăng cân giờ đã có giải pháp. Chuyển cho mình 30k, mình sẽ uống giúp bạn một ly trà sữa, giới hạn 10 người một ngày, nhiều quá thì mình uống không nổi.
//
好消息,特好消息,特别爱喝奶茶又怕长胖的朋友们,现在有解决办法了。转我30k,我帮你喝一杯奶茶,每日限量10位,多了喝不下。
Hǎo xiāoxī, tè hǎo xiāoxī, tèbié ài hē nǎichá yòu pà zhǎng pàng de péngyǒumen, xiànzài yǒu jiějué bànfǎle. Zhuǎn wǒ 30k, wǒ bāng nǐ hè yībēi nǎichá, měi rì xiànliàng 10 wèi, duōle hē bùxià.
//
Good news, very good news. Friends who love to drink milk tea but are afraid of gaining weight now have a solution. Transfer 30k to me, I will help you drink a cup of milk tea, limited to 10 people per day, too much to drink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.