OCTOBER 27, 2021

Cái lãng mạn của trời lạnh là được ăn đồ nóng để làm ấm cơ thể, có thể tắm nước nóng rồi trốn trong ổ chăn.
//
天气变冷的浪漫是,可以吃滚烫的食物把身体变暖,可以洗一个热水澡以后躲进被窝。
Tiānqì biàn lěng de làngmàn shì, kěyǐ chī gǔntàng de shíwù bǎ shēntǐ biàn nuǎn, kěyǐ xǐ yīgè rè shuǐ zǎo yǐhòu duǒ jìn bèiwō.
//
The romance of the cold weather is that you can eat hot food to warm your body, take a hot bath then hide in the bed.

Leave a Reply

Your email address will not be published.