OCTOBER 23, 2021

Khi bạn ngẫu nhiên phát hiện ngôn ngữ trở nên bất lực lúc, không ngại an tĩnh lại, để sự trầm tĩnh thay bạn phát ra tiếng.
//
当你偶尔发现语言变得无力时,不妨安静下来,让缄默沉静替你发声。
Dāng nǐ ǒu’ěr fāxiàn yǔyán biàn dé wúlì shí, bùfáng ānjìng xiàlái, ràng jiānmò chénjìng tì nǐ fāshēng.
//
When you occasionally find that your language becomes weak, you might as well be quiet and let silence speak for you.

Leave a Reply

Your email address will not be published.