OCTOBER 23, 2019

Thủy bản vô ưu, nhân phong trứu diện, sơn nguyên bất lão, vi tuyết bạch đầu.
//
水本无忧,因风皱面,山原不老,为雪白头。
Shuǐ běn wú yōu, yīn fēng zhòu miàn, shānyuán bùlǎo, wèi xuě báitóu.
//
The water was worry-free but then wrinkled by the wind, the mountain was not old but white-haired by the snow.

P.s.: Picture taken in Dujiangyan and Mount Qingcheng, Sichuan, China in 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published.