OCTOBER 22, 2021

Life is very good, the sun is very good, I am also very good; whether you are good or not has nothing to do with me.
//
生活很好,阳光很好,我亦很好,而你好不好与我无关。
Shēnghuó hěn hǎo, yángguāng hěn hǎo, wǒ yì hěn hǎo, ér nǐ hǎobù hǎo yǔ wǒ wúguān.
//
Sinh hoạt ngận hảo, dương quang ngận hảo, ngã diệc ngận hảo, nhi nhĩ hảo bất hảo dữ ngã vô quan.
Cuộc sống rất tốt, ánh nắng rất tốt, và tôi cũng rất tốt, mà bạn có tốt hay không không liên quan gì đến tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *