OCTOBER 22, 2021

Cuộc sống rất tốt, ánh nắng rất tốt, và tôi cũng rất tốt, mà bạn có tốt hay không không liên quan gì đến tôi.
//
生活很好,阳光很好,我亦很好,而你好不好与我无关。
Shēnghuó hěn hǎo, yángguāng hěn hǎo, wǒ yì hěn hǎo, ér nǐ hǎobù hǎo yǔ wǒ wúguān.
//
Life is very good, the sun is very good, I am also very good; whether you are good or not has nothing to do with me.

Leave a Reply

Your email address will not be published.