OCTOBER 2, 2019

It is hard to go, not in the water, not in the mountains, only in the human feelings.
//
行路难,不在水,不在山,只在人情反覆间。
Xínglù nán, bùzài shuǐ, bùzài shān, zhǐ zài rénqíng fǎnfù jiān.
//
Hành lộ nan, bất tại thủy, bất tại sơn, chích tại nhân tình phản phúc gian.
Đường đi khó, không ở nước, không ở núi, chỉ ở chỗ lòng người tráo trở.

P.s.: Picture taken in Changping Valley (Changpinggou), Mt. Siguniang (Four Maiden’s Mountain or Skubla), Ngawa (Aba) Prefecture, Sichuan, China in 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *