OCTOBER 2, 2019

Đường đi khó, không ở nước, không ở núi, chỉ ở chỗ lòng người tráo trở.
//
行路难,不在水,不在山,只在人情反覆间。
Xínglù nán, bùzài shuǐ, bùzài shān, zhǐ zài rénqíng fǎnfù jiān.
//
This road is hard, not in its waters, or its heights, but only in the very space between your changes of heart.

P.s.: Picture taken in Changpinggou, Mt. Siguniang, Aba Prefecture, Sichuan, China in 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published.