NOVEMBER 9, 2020

Trời quá lạnh, tôi thực sự không muốn đi làm, tôi chỉ muốn trở thành một cây xúc xích ở cửa hàng tiện lợi quay dưới ánh đèn ấm áp.
//
太冷了,我真的不想上班,只想当一条躺在暖灯下旋转的便利店香肠。
Tài lěngle, wǒ zhēn de bùxiǎng shàngbān, zhǐ xiǎng dāng yītiáo tǎng zài nuǎn dēng xià xuánzhuǎn de biànlì diàn xiāngcháng.
//
It’s too cold. I really don’t want to go to work. I just want to be a convenience store sausage spinning under a warm lamp.

Leave a Reply

Your email address will not be published.