NOVEMBER 6, 2015

[Chi va piano va sano e va lontano.]
There’s no need to rush. If something is meant to be, it will happen. In the right time, with the right person, for the best reason.
//
耐心点儿,好事情就快发生了。
Nàixīn diǎn er, hǎo shìqíng jiù kuài fāshēngle.
//
Nại tâm điểm nhi, hảo sự tình tựu khoái phát sinh liễu.
Kiên nhẫn một chút, những điều tốt đẹp sắp đến rồi.

P.s.: Picture taken in Kien Giang, Vietnam in 2015.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *