NOVEMBER 5, 2021

In fact, we don’t have to envy other people’s social moments.
//
其实,我们不必羡慕别人的朋友圈。
Qíshí, wǒmen bùbì xiànmù biérén de péngyǒu quān.
//
Kỳ thực, ngã môn bất tất tiện mộ biệt nhân đích bằng hữu quyển.
Thật ra, chúng ta không cần phải ghen tị với những bài đăng trên tường nhà người khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *