NOVEMBER 4, 2021

The anxiety of adults starts from swiping their friends’ social moments.
//
成年人的焦虑,是从刷朋友圈开始的。
Chéngnián rén de jiāolǜ, shì cóng shuā péngyǒu quān kāishǐ de.
//
Thành niên nhân đích tiêu lự, thị tòng xoát bằng hữu quyển khai thủy đích.
Sự lo lắng của người lớn bắt đầu từ khi lướt mạng xã hội.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *