NOVEMBER 3, 2021

People laugh at me for wearing thick clothes, and I laugh at others for being completely frozen.
//
他人笑我穿得厚 我笑他人冻得透。
Tārén xiào wǒ chuān dé hòu wǒ xiào tārén dòng dé tòu.
//
Tha nhân tiếu ngã xuyên đắc hậu ngã tiếu tha nhân đống đắc thấu.
Người khác cười tôi mặc rất dày, tôi cười người khác cóng đến thấu xương.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *