NOVEMBER 29, 2020

Một người nhớ quá nhiều thật bất hạnh, biết quá nhiều cũng bất hạnh, cảm nhận quá nhiều cũng bất hạnh.
//
一个人记得事情太多真不幸,知道事情太多也不幸,体会到太多事情也不幸。
Yīgè rén jìdé shìqíng tài duō zhēn bùxìng, zhīdào shìqíng tài duō yě bùxìng, tǐhuì dào tài duō shìqíng yě bùxìng.
//
A person remembering too many things is unfortunate, knowing too many things is also unfortunate, experiencing too many things is also unfortunate.

Leave a Reply

Your email address will not be published.