NOVEMBER 24, 2019

Người lạc quan có lẽ đã thấy ánh sáng trong bóng tối, nhưng tại sao người bi quan lại chạy đến thổi tắt nó đi?
//
乐观的人会在没有灯光的地方看见灯光,然而,为何悲观的人总要把它吹熄不可?
Lèguān de rén huì zài méiyǒu dēngguāng dì dìfāng kànjiàn dēngguāng, rán’ér, wèihé bēiguān de rén zǒng yào bǎ tā chuī xí bùkě?
//
An optimist may see a light where there is none, but why must the pessimist always run to blow it out?

P.s.: Picture taken in Hangzhou, Zhejiang, China in 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published.