NOVEMBER 20, 2019

Người già hoài nghi sự thật, người trẻ tin vào giả dối, người lớn nghĩ rồi mới làm, trẻ con làm rồi mới nghĩ.
//
老年人怀疑真的, 年轻人相信假的, 大人想了在做, 小孩做了在想。
Lǎonián rén huáiyí zhēn de, niánqīng rén xiāngxìn jiǎ de, dàrén xiǎngle zài zuò, xiǎohái zuòle zài xiǎng.
//
Old people doubt the truth, young people believe in lies, adults think and then do, children do and then think.

Leave a Reply

Your email address will not be published.