NOVEMBER 18, 2020

Ảnh của tôi P quá đà?
Có sai không khi tôi chỉ muốn tự bảo vệ bản thân trên mạng ảo này?
//
我照片P得过分?
我就想在这个虚拟的网络上保护自己有错吗?
Wǒ zhàopiàn P dé guòfèn?
Wǒ jiù xiǎng zài zhège xūnǐ de wǎngluò shàng bǎohù zìjǐ yǒu cuò ma?
//
My photos were P’ed too much?
Am I wrong to want to protect myself on this virtual network?

Leave a Reply

Your email address will not be published.