NOVEMBER 18, 2017

NOVEMBER 18, 2017

Bạn đẹp thì bạn nói gì cũng đúng.
//
你这么好看,说什么都对。
//
You are so pretty, you say everything right.

P.s.: Picture taken in Moc Chau, Son La, Vietnam in 2017.

Leave a Reply