NOVEMBER 15, 2021

Khi một người phụ nữ thích một người đàn ông, cô ấy muốn nghe một lời nói dối; khi một người phụ nữ ghét một người đàn ông, cô ấy muốn nghe sự thật.
//
当一个女人喜欢一个男人时,她希望听到谎言;当一个女人厌恶一个男人时,她希望听到真理。
Dāng yīgè nǚrén xǐhuān yīgè nánrén shí, tā xīwàng tīng dào huǎngyán; dāng yīgè nǚrén yànwù yīgè nánrén shí, tā xīwàng tīng dào zhēnlǐ.
//
When a woman likes a man, she wants to hear a lie; when a woman hates a man, she wants to hear the truth.

Leave a Reply

Your email address will not be published.