You are currently viewing NOVEMBER 15, 2019

NOVEMBER 15, 2019

Có lẽ chúng ta đi rất xa không phải để ngắm cảnh, mà là đi đến tận cùng thế giới để gặp chính mình. Bởi vì chỉ ở một nơi xa xôi như vậy, bạn mới có thể để thế giới lại phía sau lưng.
//
或许我们走那么远,不是为了看风景,而是为了去天地的尽头会一会自己。因为只有在那样遥远的地方,你才能把喧嚣的人世抛在身后。
//
Perhaps we go so far not to see the scenery, but to go to the end of the world to meet ourselves. Because only in such a remote place, you can leave the world behind you.
P.s.: Picture taken in Langmusi, Sichuan and Gansu, China in 2019.

Leave a Reply