NOVEMBER 14, 2021

Điều nực cười nhất trên đời là tôi đã biết sự thật mà bạn vẫn nói dối, lại còn nói thật và sâu sắc như thế.
//
世界上最可笑的事情是,我知道了真相,你却还在说谎,还说的那么真,那么深。 ​​​
Shìjiè shàng zuì kěxiào de shìqíng shì, wǒ zhīdàole zhēnxiàng, nǐ què hái zài shuōhuǎng, hái shuō dì nàme zhēn, nàme shēn. ​​​
//
The most ridiculous thing in the world is that I’ve already known the truth, but you are still lying, so truly and deeply. ​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published.