NOVEMBER 1, 2020 – 1

Khi tôi không đi làm, tôi sẽ đi dạo trung tâm thương mại. Quản lý của trung tâm đó đều quen tôi, mỗi lần tôi đến đều chào hỏi tôi rất nhiệt tình, “Lại tới cọ điều hoà không khí a.”
//
不上班的时候,我都会去大商场逛一下,商场的经理都和我熟悉了,每次去都会非常热情地和我打招呼“又来蹭空调呀”。
Bù shàngbān de shíhòu, wǒ dūhuì qù dà shāngchǎng guàng yīxià, shāngchǎng de jīnglǐ dōu hé wǒ shúxīle, měi cì qù dūhuì fēicháng rèqíng de hé wǒ dǎzhāohū “yòu lái cèng kòngtiáo ya”.
//
When I don’t go to work, I will go to a shopping mall. The managers of the mall are familiar with me. Every time I go, they will greet me very warmly, “Do you come to use the air conditioner for free again?”

Leave a Reply

Your email address will not be published.