NOVEMBER 1, 2019

Chẳng có ai đứng hoài một chỗ chờ bạn, chờ bạn quay lại khi bạn hối hận.
//
没有人一直站在原地等着你,等着你后悔时回来。
Méiyǒu rén yīzhí zhàn zàiyuán dì děngzhe nǐ, děngzhe nǐ hòuhuǐ shí huílái.
//
Nobody stands there waiting for you to come back when you regret it.

P.s.: Picture taken in Da Nang, Vietnam in 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *