Not Suitable For Work

🤑
I always feel that my personality is not suitable for work, but for getting paid.
//
总觉得自己的性格不适合上班,至适合领工资。
Zǒng juédé zìjǐ dì xìnggé bù shìhé shàngbān, zhì shìhé lǐng gōngzī.
//
Tổng giác đắc tự kỷ đích tính cách bất thích hợp thượng ban, chí thích hợp lĩnh công tư.
//
Tôi luôn cảm thấy rằng tính cách của mình không phù hợp để đi làm, chỉ phù hợp để nhận lương.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *