My Basic Status After Tet

My basic status after Tet: The alarm clock couldn’t wake me up, and pants can’t be put on.
//
年后我的基本概况:闹钟叫不醒,裤子穿不上。
Nián hòu wǒ de jīběn gàikuàng: Nàozhōng jiào bù xǐng, kùzi chuān bù shàng.
//
Niên hậu ngã đích cơ bản khái huống: Nháo chung khiếu bất tỉnh, khố tử xuyên bất thượng.
//
Tình hình cơ bản của tôi sau Tết: Báo thức gọi không tỉnh, quần áo mặc không vừa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *