Meet Parents For The New Year

👪
Let’s contract to meet parents for the New Year, you should talk sweetly, have a changeable style, fair skin and plump body and parents like you. Your red envelope share is 30%.
//
承包过年见家长,嘴巴巨甜,多年老戏骨,可咸可甜,白白胖胖,家长都喜欢,红包我7你3。
Chéngbāo guònián jiàn jiāzhǎng, zuǐbā jù tián, duōnián lǎo xì gǔ, kě xián kě tián, báibái pàng pàng, jiāzhǎng dōu xǐhuān, hóngbāo wǒ 7 nǐ 3.
//
Thừa bao quá niên kiến gia trưởng, chủy ba cự điềm, đa niên lão hí cốt, khả hàm khả điềm, bạch bạch bàn bàn, gia trường đô hỉ hoan, hồng bao ngã 7 nhĩ 3.
//
Nhận thầu ăn Tết gặp người lớn trong nhà, miệng ngọt, diễn tốt, tính cách linh hoạt, trắng trắng mập mập, gia trưởng đều thích, lì xì tôi 7 bạn 3.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *