MAY 9, 2021

Khi còn trẻ, nếu có trí nhớ không tốt thì sẽ bị mắng mỏ,
Tuy nhiên khi lớn lên và già đi, bạn mới nhận ra
Một số người một số việc, có thể quên được, đó là hạnh phúc.
//
小时候,假如记性不好,是会挨骂的;
然而,当你长大和变老,你才发现,
有些人有些事,能够忘记,是幸福的。
Xiǎoshíhòu, jiǎrú jìxìng bù hǎo, shì huì āi mà de;
Rán’ér, dāng nǐ zhǎng dàhé biàn lǎo, nǐ cái fāxiàn,
Yǒuxiē rén yǒuxiē shì, nénggòu wàngjì, shì xìngfú de.
//
When you were a child, if you had a bad memory, you would be scolded;
However, when you grow up and grow old, you realize that,
You are happy to forget some people and some things.

Nếu ngày mai không đến
Những ký ức có vùi trong tim?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *