MAY 8, 2022

Nhân sinh chuyện ít thì khổ ít, nói ít thì họa ít, ăn ít thì bệnh ít, mong ít thì lo ít.
//
人生事少则苦少,言少则祸少,食少则病少,欲少则忧少。​
Rénshēng shì shǎo zé kǔ shǎo, yán shǎo zé huò shǎo, shí shǎo zé bìng shǎo, yù shǎo zé yōu shǎo.
//
The less things in life, the less suffering; the less words, the less misfortune; the less food, the less sickness; the less desire, the less worry. ​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *