You are currently viewing MAY 3, 2020

MAY 3, 2020

Giữa người và người quan hệ thoải mái nhất
Là có thể một mực không nói gì
Cũng có thể tùy thời nói chuyện
//
人与人之间最舒服的关系
是可以一直不说话
也可以随时说话
//
The most comfortable relationship between people
It is you can keep silent for a long time
Or you can also talk at any time

Leave a Reply