MAY 3, 2020

Giữa người và người quan hệ thoải mái nhất
Là có thể một mực không nói gì
Cũng có thể tùy thời nói chuyện
//
人与人之间最舒服的关系
是可以一直不说话
也可以随时说话
Rén yǔ rén zhī jiān zuì shūfú de guānxì
Shì kěyǐ yīzhí bù shuōhuà
Yě kěyǐ suíshí shuōhuà
//
The most comfortable relationship between people
It is you can keep silent for a long time
Or you can also talk at any time

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *