MAY 27, 2022

Chúng ta luôn nói quá nhiều và nghe quá ít, dẫn đến một thế giới đầy tạp âm và ồn ào.
//
我们总是说话太多,聆听太少,结果害这个世界充满噪声和杂讯。
Wǒmen zǒng shì shuōhuà tài duō, língtīng tài shǎo, jiéguǒ hài zhège shìjiè chōngmǎn zàoshēng hé zá xùn.
//
We always talk too much and listen too little, resulting in a world full of noise.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *