MAY 26, 2022

Từ hôm nay hãy làm người khó ưa, tận tình tận hứng tát thẳng vào mặt kẻ đáng ghét, quang minh chính đại thổ lộ với người mình thích, tình nguyện sống ít đi vài năm, chỉ muốn thống khoái một chút.
//
从今天开始,做个难相处的人,尽情尽兴的给讨厌的人甩脸子,光明正大给喜欢的人说情话,情愿少活几年,只想痛快一点。
Cóng jīntiān kāishǐ, zuò gè nàn xiāngchǔ de rén, jìnqíng jìnxìng de gěi tǎoyàn de rén shuǎi liǎnzi, guāngmíngzhèngdà gěi xǐhuān de rén shuō qínghuà, qíngyuàn shǎo huó jǐ nián, zhǐ xiǎng tòngkuài yīdiǎn.
//
From today on, be a difficult person, have fun to throw it back to the nasty person’s face, talk openly to the person you like. I’d rather live a few years less, I just want to be a little bit happier.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *