MAY 25, 2022

Không phải khen ngợi quá đáng cũng là hiểu lầm sao? Cũng giống như chỉ trích quá mức vậy. Cuộc sống đầy những hiểu lầm.
//
过度的表扬不也是一种误解吗?和过分的批评一样。人生充满误解。
Guòdù de biǎoyáng bù yěshì yī zhǒng wùjiě ma? Hé guòfèn de pīpíng yīyàng. Rénshēng chōngmǎn wùjiě.
//
Isn’t excessive praise also a misunderstanding? Like excessive criticism. Life is full of misunderstandings.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *