MAY 24, 2022

Khi người ta không hiểu được bản thân mới có loại “thích” mà không biết tại sao, cũng sẽ có loại “ghét” mà không biết tại sao.
//
人在还不懂自己的时候,才会有那种不知道为什么“喜欢”的喜欢,也会有那种不知道为什么“讨厌”的憎恶。
Rén zài hái bù dǒng zìjǐ de shíhòu, cái huì yǒu nà zhǒng bù zhīdào wèishéme “xǐhuān” de xǐhuān, yě huì yǒu nà zhǒng bù zhīdào wèishéme “tǎoyàn” de zēngwù.
//
When people don’t understand themselves, they will have the kind of “like” that they don’t know why, and there will also be that kind of “hate” that they don’t know why.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *