MAY 20, 2020

Ngày 520 của mình: Không quan tâm hôm nay gặp ai hay ăn gì, nhưng quan trọng nhất là trong lòng mình có ai mỗi ngày.
//
我的520:不在乎我今天见了谁或和谁吃饭,而是最重要的是我每天心里有谁。
Wǒ de 520: Bùzàihū wǒ jīntiān jiànle shéi huò hé shéi chīfàn, ér shì zuì zhòngyào de shì wǒ měitiān xīn li yǒu shéi.
//
My 520: Love is not about who I meet today, but who is in my heart everyday.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *