MAY 12, 2022

Đáng ra phải có được niềm vui và sức mạnh từ tình yêu, chứ không phải dành tất cả sức lực và niềm vui để đi yêu.
//
应该是从爱里获得快乐和力量,而不是花光了力量和快乐去爱。
Yīnggāi shì cóng ài lǐ huòdé kuàilè he lìliàng, ér bùshì huā guāngle lìliàng hé kuàilè qù ài.
//
It should be to gain joy and strength from love, not to spend all the strength and joy to love.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *