MARCH 9, 2022

Phụ nữ ai cũng mong tìm được một người đàn ông mà mình có thể dựa vào, nhưng cuối cùng lại phát hiện ra mình đã trở thành một người đàn ông!
//
女人都希望找到个可依靠的爷们,最后却发现自己变成了爷们!
Nǚrén dōu xīwàng zhǎodào gè kě yīkào de yémen, zuìhòu què fāxiàn zìjǐ biàn chéngle yémen!
//
Women all hope to find a man they can rely on, but in the end they find that they have become a man!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *