MARCH 4, 2022

Có rất nhiều người muốn khám phá thế giới, nhưng rất ít người muốn khám phá bản thân.
//
想要去探索世界的人很多,想要探索自己的人很少。
Xiǎng yào qù tànsuǒ shìjiè de rén hěnduō, xiǎng yào tànsuǒ zìjǐ de rén hěn shǎo.
//
There are many people who want to explore the world, but very few people who want to explore themselves.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *