MARCH 31, 2021

MARCH 31, 2021

Cái gọi là dư thừa tựa như quạt hương bồ mùa đông, áo bông mùa hè, và bạn ân cần sau khi tâm ta đã lạnh.
//
所谓多余 就像冬天的蒲扇 夏天的棉袄 和我心冷后 你的殷勤。
//
The so-called redundancy is like a cattail fan in the winter, a cotton-padded jacket in the summer, and your attention after my heart is cold.

Leave a Reply