You are currently viewing MARCH 29, 2021

MARCH 29, 2021

Chấp nhận là đúng, nhưng miễn cưỡng quá, chấp nhận méo mó là sai, sẽ khiến bản thân hỗn loạn và tổn thương hơn. Nếu thực sự không thể chấp nhận thì đừng chấp nhận.
//
接纳,是对的,但是过于勉强,扭曲的接纳是不对的,会让自己变得更混乱,脆弱。如果实在接纳不了,那就不要接纳。
//
Acceptance is right, but too reluctant, distorted acceptance is wrong, and it will make yourself more chaotic and vulnerable. If you really can’t accept it, don’t accept it.

Leave a Reply