You are currently viewing MARCH 26, 2020

MARCH 26, 2020

Tôi chưa hề biết thuận theo tự nhiên có bao nhiêu tự nhiên, nhưng tôi biết hiện thực có bao nhiêu thực tế.
//
我从不知道顺其自然有多自然,但我知道现实有多现实 。 ​​​​
//
I never know how natural it is to let it go, but I know how realistic reality is.

P.s.: Picture taken in Vung Tau, Vietnam in 2020.

Leave a Reply