MARCH 26, 2020

Tôi chưa hề biết thuận theo tự nhiên có bao nhiêu tự nhiên, nhưng tôi biết hiện thực có bao nhiêu thực tế.
//
我从不知道顺其自然有多自然,但我知道现实有多现实。
Wǒ cóng bù zhīdào shùn qí zìrán yǒu duō zìrán, dàn wǒ zhīdào xiànshí yǒu duō xiànshí. ​​​​​​​​
//
I never know how natural it is to let it go, but I know how realistic reality is.

P.s.: Picture taken in Vung Tau, Vietnam in 2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *