MARCH 25, 2021

Chỉ cần người ta có tiền thì nỗi lo của họ sẽ giảm hơn 90%.
EQ và IQ cũng sẽ tăng lên chứ đừng nói đến việc nổi nóng.
//
人只要有钱,烦恼就会减少90%以上,
情商和智商也会提高,更不会乱发火。
Rén zhǐyào yǒu qián, fánnǎo jiù huì jiǎnshǎo 90% yǐshàng,
Qíngshāng hé zhìshāng yě huì tígāo, gèng bù huì luàn fāhuǒ.
//
As long as people have money, their worries will be reduced by more than 90%.
EQ and IQ will also increase, let alone getting angry.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *