MARCH 21, 2022

Mong bạn tự kỷ luật như bình minh và hoàng hôn, rèn giũa bản thân để giành lấy tự do.
//
愿你自律如日出日落,锻造自己收获自由。 ​​​​
Yuàn nǐ zìlǜ rú rì chū rìluò, duànzào zìjǐ shōuhuò zìyóu. ​​​​
//
May you be self-disciplined like sunrise and sunset, forging yourself to gain freedom. ​ ​​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *