MARCH 20, 2020 – 1

Tâm rộng một tấc, đường rộng một trượng. Nếu không phải tâm rộng giống như biển, nào có nhân sinh gió êm sóng lặng.
//
心宽一寸,路宽一丈。若不是心宽似海,哪有人生风平浪静。
Xīnkuān yīcùn, lù kuān yī zhàng. Ruò bùshì xīnkuān sì hǎi, nǎ yǒu rénshēng fēngpínglàngjìng. ​​​ ​​​​ ​​​ ​​​​
//
The heart is an inch wide; the road is one foot wide. If the heart is not as wide as the sea, how can life be calm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *