MARCH 2, 2022

Ban ngày phải học cho tốt
Trong sách có điều bạn chưa biết
Ban đêm phải ngủ cho ngon,
Trong mộng có điều bạn mong muốn.
//
白天你要好好读书
书里有你不知道的
晚上你要好好睡觉
梦里面有你想要的。
Báitiān nǐ yào hǎohǎo dúshū
Shū li yǒu nǐ bù zhīdào de
Wǎnshàng nǐ yào hǎo hǎo shuìjiào
Mèng lǐmiàn yǒu nǐ xiǎng yào de.
//
You should study hard during the day
There’s something you don’t know in the book
You should have a good sleep at night
There’s something you want in the dream.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *