MARCH 18, 2021

Bây giờ tôi chỉ thích những điều có hồi đáp và những người nói lời giữ lời.
//
现在只喜欢有回应的事和说话算话的人。
Xiànzài zhǐ xǐhuān yǒu huíyīng de shì hé shuōhuà suàn huà de rén.
//
Now I only like things that respond and those who keep their word.

P.s.: Picture taken in Hahndorf, South Australia, Australia in 2018.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *