MARCH 13, 2022

Đôi khi bạn nhìn nhầm người, không phải vì bạn mù quáng mà vì bạn tốt bụng.
//
有时候看错人,不是因为你瞎,而是因为你善良。
Yǒu shíhòu kàn cuò rén, bùshì yīnwèi nǐ xiā, ér shì yīnwèi nǐ shànliáng.
//
Sometimes you take a wrong view of someone, not because you are blind, but because you are kind. ​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *