You are currently viewing MARCH 10, 2020

MARCH 10, 2020

Đôi khi chúng ta không thể không mạnh mẽ, kết quả là, khi chúng ta giả vờ mạnh mẽ, chúng ta càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Đây là sự thật.
//
有时候,我们不得不坚强,于是乎,在假装坚强中,就真的越来越坚强。这是真的。​​​​
//
Sometimes we have to be strong, so when we pretend to be strong, we are really getting stronger. This is real.

Leave a Reply