Love Ourselves And Others

May we all have the ability to love ourselves and others.
//
愿我们,都有能力爱自己,有余力爱别人。
Yuàn wǒmen, dōu yǒu nénglì ài zìjǐ, yǒu yúlì ài biérén. ​​​​ ​​​​
//
Nguyện ngã môn, đô hữu năng lực ái tự kỷ, hữu dư lực ái biệt nhân. ​​​​
//
Nguyện chúng ta, đều có năng lực yêu chính mình, có thừa năng lực yêu người khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *