Look Like A Fool


Sometimes you have to look like a fool because you’re going after answers you don’t have.
//
有时候你得看起来像个傻子,因为你要去追寻那些你没有的答案。
Yǒu shíhòu nǐ dé kàn qǐlái xiàng gè shǎzi, yīnwèi nǐ yào qù zhuīxún nàxiē nǐ méiyǒu de dá’àn.
//
Hữu thì hậu nhĩ đắc khán khởi lai tượng cá sỏa tử, nhân vi nhĩ yếu khứ truy tầm na ta nhĩ một hữu đích đáp án.
//
Đôi khi bạn phải trông giống như một kẻ ngốc vì bạn đang chạy theo những thứ không có câu trả lời.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *